آيا تا به حال از خود پرسيده ايد چرا بسياري از تحصيل كردگان ما، با وجود سالها يادگيري زبان انگليسي در دوره هاي راهنمايي، متوسطه و عاليه هنوز قادر نيستند كه متون بسيار ساده زبان انگليسي را به راحتي درك كرده و بخوانند؟
حتمآ مي دانيد در بسياري از كشورهايي كه از نظر توسعه يافتگي هم سطح و حتي پايين تر از كشور ما هستند (مانند هند و پاكستان) بسياري از افرادي كه حتي تحصيلات عاليه ندارند مي توانند به راحتي به زبان انگليسي صحبت و يا مطالعه كنند.
آيا مي دانستيد كه از نظر سازمان يونسكو، در سال 2000 هر كس كه نتواند به زبان انگليسي به راحتي مطالعه كرده و يا صحبت كند، كم سواد محسوب مي شود؟